.playbook

Hulp en uitleg 

DNA impact canvas organisatie

Ondersteunende verklaring om het DNA impact canvas in te vullen, met een voorbeeld. 

 1. Missie en Impact
  1. Dit is het merkbare positieve effect van dat wat het bedrijf nastreeft bij de klanten en de wereld. Daarbij staat centraal: hoe wil je dat andere mensen je bedrijf zien? Deze vraag is nauw vervlochten met de bestaansessentie die verder gaat dan alleen winst maken.

 2. Leidende principes
  1. De overtuigingen die een mens heeft, zetten hem aan tot actie. Binnen de organisatie zijn deze leidend voor het bedrijf, vooral in tijden van moeilijke beslissingen. De principes definiëren het bedrijf en zijn kijk op de wereld. Zij omvatten wat het bedrijf in essentie is.

Wat zijn leidende principes?

Leidende principes zijn zogeheten vuistregels die richting geven aan het handelen van mensen. Het zijn regels die je belangrijk vindt, en onder alle omstandigheden gelden. Principes komen meestal voort uit hoe een founder, ceo of de onderneming als geheel haar doelen wil bereiken. Het gaat hier juist over gedrag en waarin je gelooft.

Voorbeelden van leidende principes zijn:

 • We zijn open en respectvol.
 • Wij passen ons aan en zijn flexibel.
 • Wij streven naar efficiency.
 • Wij zetten de klant altijd centraal.
 • Wij werken als een team.
 • Geef eerst voordat je iets terug verwacht.
 • Besteed geld en kapitaal op een verantwoorde manier.
 • Respecteer altijd je klanten
 • Houd het simpel

3. Waarden 

Dit geeft weer hoe collega’s met elkaar en met klanten omgaan. het beschrijft ook welk gedrag (grondhouding) er dan zichtbaar is. 

Wat zijn waarden?

Waarden zijn het zichtbare gedrag dat nodig is om de “vuistregels” van de organisatie te kunnen naleven. Wereldwijd zijn vrijheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde en veiligheid de meest voorkomende. 

Voorbeelden van waarden zijn:

Aanwezigheid, Aanzien, Actief zijn (doen), Afwisseling, Alertheid, Alledaagsheid Anonimiteit, Artisticiteit, Assertiviteit, Attentheid, Authenticiteit, Autonomie, Avontuur / Avontuurlijkheid, Bedachtzaamheid, Bedrevenheid, Bedrijvigheid, Befaamdheid, Begeerlijkheid, Begrip, Behoedzaamheid, Behoudendheid, Behulpzaamheid, Bekendheid, Bekoorlijkheid, Bekwaamheid, Beleefdheid, Beleving, Bereidheid, Bereidwilligheid, Beroemdheid, Bescheidenheid, Beschaving / Beschaafdheid, Beschikbaarheid, Besluitvaardigheid, Betaalbaarheid, Betekenis, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid, Bevalligheid, Bevlogenheid, Bezit, Bijdrage, Blijdschap, Bondigheid, Buigzaamheid, Burgerschap, Cachet, Celebriteit, Charisma, Chic, Competitie, Concentratie, Confidentialiteit, Controle, Coöperatie, Correctheid, Creativiteit, Daadkracht, Dankbaarheid, Dapperheid, Degelijkheid, Democratie, Deskundigheid, Dienstbaarheid, Diepzinnigheid, Diplomatie, Directheid, Discipline, Distinctie, Doelgerichtheid, Doelmatigheid, Doorleefbaarheid, Duidelijkheid Duurzaamheid Dynamiek Educatie Eensgezindheid, Eenstemmigheid, Eenvoud / Eenvoudigheid, Eer, Eerbied, Eerlijkheid, Effectiviteit, Efficiency, Elegantie, Empathie, Engagement, Enthousiasme, Erkenning, Ernst, Esthetiek, Evenwicht, Expressiviteit, Faam, Fatsoen, Feitelijkheid, Felheid, Fijngevoeligheid, Fijnzinnigheid, Finaliteit, Flexibiliteit, Flinkheid, Gastvrijheid, Gedecideerdheid, Gedegenheid, Gedrevenheid, Geduld, Geestdrift, Geestigheid, Geheimhouding, Gehoorzaamheid, Geleidelijkheid, Gelijkheid, Gelijkwaardigheid, Geloof, Geloofwaardigheid, Geluk, Gematigdheid, Gemeenschappelijkheid, Genegenheid, Generositeit, Genialiteit, Genot, Genuanceerdheid, Gereserveerdheid, Gevatheid, Gevoeligheid, Gewetensvol, Gezelligheid, Gezondheid, Glorie, Goedheid, Goedkeuring, Grondigheid, Grootsheid, Grootmoedigheid, Gulheid, Handigheid, Hardheid, Harmonie, Hartstocht, Heerlijkheid, Helderheid, Hevigheid, Hiërarchie, Hoffelijkheid, Hoop, Hulpvaardigheid, Humor, Idealisme, Ignorantie, Inbreng, Ingetogenheid, Innovatie, Integriteit, Intensiteit, Invoelendheid, Inzicht, Juistheid, Kalmte, Kameraadschap, Karigheid, Kennis, Klaarheid, Klasse, Kracht, Kuisheid, Kwaliteit, Leefbaarheid, Liefdadigheid, Liefelijkheid, Liefde, Lof, Lol, Loyaliteit, Luchthartigheid, Luister, Macht, Matigheid, Mededogen, Menselijkheid/Medemenselijkheid, Mensgerichtheid, Natuurbehoud, Nauwgezetheid, Nauwkeurigheid, Nederigheid, Netheid, Nieuwsgierigheid, Nuchterheid, Nut, Nuttigheid, Omzichtigheid, Onafhankelijkheid, Onbaatzuchtigheid, Onbedorvenheid, Ondernemerschap, Onpartijdigheid, Ontplooiing, Ontspanning, Ontvankelijkheid,  Onwetendheid,  Openhartigheid, Openheid, Opgewektheid, Oplettendheid, Oprechtheid, Optimisme, Orde, Ordelijkheid, Originaliteit, Overgave, Participatie, Passiviteit, Patriottisme, Pittigheid, Plezier, Plichtsbetrachting, Positiviteit, Pragmatisme, Prestatiegerichtheid, Privacy, Pro-activiteit, Professionaliteit, Publieke verantwoordelijkheid, Punctualiteit, Rechtsstatelijkheid, Rechtvaardigheid, Redelijkheid Relativisme Relaxedheid, Representativiteit, Resoluutheid, Respect, Robuustheid, Roem, Ruimdenkendheid, Schoonheid, Serieusheid, Sierlijkheid, Sluwheid, Snelheid ,Soberheid, Solidariteit, Souplesse, Spaarzaamheid, Spontaniteit, Sportiviteit, Stabiliteit, Standvastigheid, Stelligheid, Stijl, Stiptheid, Strengheid, Structuur, Synergie, Tact, Terughoudendheid, Tevredenheid, Tijdloosheid, Toegankelijkheid, Toegeeflijkheid, Toegenegenheid, Toewijding, Tolerantie, Traditie, Transparantie, Trouw, Tucht, Uitdagendheid, Uiterlijk, Uitgelatenheid, Uitmuntendheid, Unanimiteit, Uniformiteit, Universaliteit, Urbaniteit, Vaderlandsliefde, Vakmanschap, Vastberadenheid, Vasthoudendheid, Veelzijdigheid, Veiligheid, Verandering, Verantwoordelijkheid, Verbaasdheid, Verbetenheid, Verbinding, Verbondenheid, Verdraagzaamheid ,Verfijning, Vergeving, Vergevingsgezindheid, Verknochtheid, Vermaak, Vermaardheid ,Vernieuwing, Verrassing, Verstandhouding, Verstandigheid.

4) Talent & Competentie

De talenten en competenties die ieder individu meebrengt vormen samen het geheel van alle competenties (en dus ook het succes) dat de organisatie in zich heeft.

Stel jezelf de vraag wat zijn de belangrijkste competenties die eenieder meebrengt.

voorbeelden van competenties:

 • Aanpassingsvermogen – Effectief handelen tijdens veranderingen in werkomstandigheden, taken en verantwoordelijkheden.
 • Aansturen – Leiding geven aan een organisatie of afdeling met haalbare doelen.
 • Accuraat werken – Nauwkeurig en zorgvuldig werken binnen vastgestelde grenzen.
 • Adviseren – Anderen persoonlijk advies geven op basis van kennis en ervaring.
 • Analytisch vermogen – Informatie verzamelen, analyseren en ontleden om een (complexe) situatie te begrijpen, problemen op te lossen of inzicht te verwerven.
 • Anticiperen – Vooruitdenken en plannen in het werk.
 • Assertief zijn – Voor jezelf opkomen zonder de gevoelens van anderen te negeren.
 • Authentiek zijn – Een originele en eigen manier van doen hebben.
 • Beoordelen – Het vermogen om iets op waarde te schatten.
 • Besluitvaardig – Comfortabel zijn met het nemen van (snelle) beslissingen.
 • Betrokkenheid – Verbondenheid voelen met werk, omgeving en taken, en anderen in de werkomgeving stimuleren.
 • Betrouwbaarheid – Afspraken nakomen en fouten toegeven indien nodig.
 • Coachen – Anderen ondersteunen om hun werk te verbeteren door middel van aanmoediging, advies en richting.
 • Collegialiteit – Rekening houden met de behoeften en belangen van collega’s en niet alleen met jezelf bezig zijn.
 • Commercieel handelen – Zakelijke kansen herkennen en benutten om meer omzet voor de organisatie te genereren.
 • Communicatieve vaardigheden – Het vermogen om ideeën helder te omschrijven, te presenteren en effectief te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Consulteren – Hulp of advies vragen wanneer nodig of wanneer dit leidt tot betere resultaten.
 • Contactgericht – Gemakkelijk contact kunnen leggen met anderen.
 • Controleren – Het monitoren van voortgang en waar nodig bijsturen.
 • Creativiteit – Nieuwe oplossingen en unieke ideeën bedenken buiten de gebaande paden.
 • Creëren – Iets maken wat voorheen niet bestond.
 • Delegeren – Taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan de juiste personen.
 • Directheid – Op een eerlijke manier anderen aanspreken op hun gedrag zonder bang te zijn om gevoelens te kwetsen.
 • Diplomatiek – Belangen van anderen herkennen en handelen op een manier die de relatie met belanghebbenden niet verstoort.
 • Doorzettingsvermogen – Vasthoudend zijn en doorgaan tot het doel is bereikt, ondanks problemen of tegenslagen.
 • Draagvlak creëren – Mensen voorbereiden op een doel of verandering en weerstand tegen een plan of hervorming omzetten in een positieve houding.
 • Durven – Bereidheid tonen om risico’s te nemen.
 • Empathisch vermogen – Het vermogen om in te leven in de situatie van anderen.
 • Energiek – Enthousiast en opgewekt zijn.
 • Flexibiliteit – Het vermogen om gemakkelijk aan te passen en af te wijken van de normale gang van zaken wanneer de situatie erom vraagt.
 • Gedisciplineerd – Handelen volgens orde en regels.
 • Gedreven – Een passie hebben voor iets en dit laten zien.
 • Georganiseerd – Goed zijn in opruimen, orde bewaren en doelen stellen.
 • Hulpvaardig – Tijd en middelen aanbieden om anderen te helpen hun doelen te bereiken.
 • Individueel leiderschap – Een medewerker resultaatgericht en gedragsgericht aansturen.
 • Informatievaardigheid – Het evalueren van bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid.
 • Initiatief nemen – Actief handelen zonder instructies van anderen af te wachten.
 • Inlevingsvermogen – Situaties kunnen bekijken vanuit het perspectief van anderen.
 • Innovatief – Nieuwe kansen of mogelijkheden ontwikkelen op basis van bekende methoden of middelen.
 • Inspireren/motiveren – Enthousiasme en energie opwekken in anderen.
 • Integriteit – Anderen met respect behandelen en vertrouwelijk omgaan met informatie.
 • Klantgericht/servicegericht – Aandacht hebben voor de behoeften en wensen van de klant.
 • Kritisch denken – Niet zomaar iets aannemen. Vragen stellen om de kern van een probleem of uitdaging te begrijpen.
 • Leervermogen – Nieuwe ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en toepassen in een werksituatie.
 • Leidinggeven – Doelen stellen en mensen motiveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken binnen de gestelde randvoorwaarden.
 • Loyaliteit – Zich schikken naar de belangen van de groep of organisatie.
 • Luisteren – Openstaan voor informatie, aandachtig luisteren naar gesprekspartners zonder te onderbreken en belangrijke boodschappen oppikken.
 • Mondelinge communicatie – Wederzijds begrip tijdens gesprekken.
 • Netwerken – Relaties, coalities en partnerschappen vormen en ontwikkelen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
 • Onafhankelijkheid – Zelfstandig kunnen werken zonder sturing of instructies.
 • Onderhandelen – Tot wederzijds overeenstemming komen ondanks verschillende belangen en standpunten.
 • Ondernemerschap – Kansen herkennen en erop inspelen ten behoeve van de organisatie.
 • Oplossingsgericht – Gericht op het herkennen en oplossen van problemen.
 • Observeren – Signalen opvangen van individuen, de organisatie, de samenleving of het werkveld en er constructief mee omgaan.
 • Organiseren – Het effectief inzetten van mensen en middelen om een specifiek doel te bereiken.
 • Overtuigingskracht – Anderen meekrijgen in jouw standpunt.
 • Plannen – Tijd, middelen en mankracht effectief verdelen om een specifiek doel te bereiken.
 • Presenteren – Ideeën overbrengen aan een groep mensen, zowel mondeling als met behulp van digitale middelen.
 • Presteren onder druk – Effectief kunnen werken in situaties met tijdsdruk en zware fysieke/emotionele omstandigheden.
 • Resultaatgericht – Gedrag dat gericht is op het behalen van een specifiek doel.
 • Risicobewust – Handelen met kennis van mogelijke risico’s, knelpunten en valkuilen.
 • Ruimdenkend – Openstaan voor de ideeën en overtuigingen van anderen.
 • Samenbindend leiderschap – Het sturen van een groep en het smeden en onderhouden van duurzame samenwerkingsverbanden.
 • Samenwerken – Door samen te werken met anderen een gemeenschappelijk doel bereiken.
 • Schriftelijke communicatie – Wederzijds begrip bevorderen tijdens geschreven communicatie.
 • Sensitief – Het herkennen van gevoelens, emoties, gedrag en houding van anderen, openstaan en er effectief mee omgaan.
 • Sociaal – Interesse hebben in anderen en het tonen ervan, anderen graag willen helpen zonder eigenbelang.
 • Stimuleren – Anderen op een positieve manier aanzetten tot actie.
 • Stressbestendigheid – Effectief blijven presteren onder (tijds)druk, in perioden van tegenslag en bij tegenwerking.
 • Verantwoordelijkheid – Taken serieus nemen en het belangrijk vinden om een doel succesvol af te ronden.
 • Visionair – Op basis van actuele ontwikkelingen een duidelijk beeld van de toekomst hebben.
 • Volhardendheid – Niet ontmoedigd raken door tegenslagen en doorgaan tot het doel is bereikt.
 • Zelfbeheersing – Emoties onder controle houden.
 • Zelfkennis – Inzicht hebben in eigen sterke en zwakke punten, overtuigingen, kwaliteiten, ambities en interesses.
 • Zelfsturing – Niet afhankelijk zijn van anderen, maar zelf gemotiveerd zijn, zich ontwikkelen en in staat zijn om werkzaamheden aan te pakken.

Waarom werkt het Playmaker Model?

.onze kern is impact maken

The Playmakers is sinds 2016 officieel gecertificeerd als B Corporation. Daarmee behoren we tot een internationale beweging van ondernemers die niet alleen de beste willen zijn van de wereld, maar ook voor de wereld. Door bedrijven missie- in plaats van kapitaalgedreven te maken zorgen we ervoor dat werknemers zich betekenisvol voelen en het beste uit zichzelf willen en kunnen halen. 

De B ​​Corp-community zet zich in voor minder ongelijkheid, minder armoede, een gezonder milieu, sterkere gemeenschappen en het creëren van meer hoogwaardige banen met waardigheid en een doel. Door gebruik te maken van de kracht van het bedrijfsleven, maakt B Corps gebruik van winst en groei als middel om een ​​groter doel te bereiken: een positieve impact hebben op hun werknemers, gemeenschappen en het milieu. We zijn er trots op daar deel van uit te maken, en zijn in goed gezelschap met Patagonia, Moyee Coffee, Dopper, Paper On the Rocks, NextView en vele anderen.

We houden ons aan de hoogste normen van geverifieerde sociale en milieuprestaties, openbare transparantie en wettelijke aansprakelijkheid om winst en doel in evenwicht te brengen. Door dit te doen, versnellen we een wereldwijde cultuurverschuiving om succes in het bedrijfsleven opnieuw te definiëren en een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen.

.team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team .team

Met ons internationale team werken we aan onze missie om iedere professionele transitie – voor bedrijf of het individu – succesvol te laten zijn.
jos
Jos van Snippenberg .founder & CEO
Wil jij onderdeel worden van ons team? Stuur ons je open sollicitatie en je hoort van ons!
lars-scaled
Lars van Snippenberg .Identity Manager
mrtvanmoerkerk
Michelle Schrijnemakers .IT & Product development
Europalaan 400
3526 KS Utrecht

info@theplaymakers.nl
085 – 060 37 87

All rights reserved | 2022 | Privacy Policy